اینفوگرافی سیم چین/سیم لخت کن تلفیقی

  • درجه تنظیم ضخامت برش سیم
  • متوقف کننده سیم جهت تنظیم طول برش سیم
  • دسته متحرک عایق
  • تیغه جداسازی عایق سیم
  • مدرج سانتیمتر و اینچ جهت سنجش طول برش سیم
  • تیغه جهت برش سیم تا سطح مقطع حداکثر ۶ میلیمتر مربع
اینفوگرافی سیم چین سیم لخت کن تلفیقی