ابزار پرس دستی MCT050

  • کابلشو/رابط مسی از سایز ۶ الی ۵۰ میلیمتر مربع
  • کابلشو/رابط آلومینومی از سایز ۱۰ الی ۵۰ میلیمتر مربع
ابزار پرس دستی ئزف050