ابزار پرس دستی MCT120

  • کابلشو/رابط مسی از سایز ۶ الی ۵۰ میلیمتر مربع
  • کابلشو/رابط آلومینومی از سایز ۱۰ الی ۵۰ میلیمتر مربع
ابزار پرس دستی mct120