رابط بیمتال (دو فلزه)

جهت کابل با سطح مقطع ۱۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع