سیم چین/سیم لخت کن تلفیقی

جهت لخت کردن سیم از سایز ۵/. الی ۶

سیم چین و سیم لخت کن تلفیقی