قیچی ۳۸ جهت برش سیم/کابل غیر فولادی

قیچی ۳۸ ( LK38 )جهت برش سیم/کابل غیر فولادی
قیچی سیم تا سطح مقطع ۳۸ میلیمتر مربع

قیچی 38 جهت کابل غیر فولادی