معرفی محصول: کابلشو بیمتال (دو فلزه)

کابلشو بیمتال (دو فلزه)

جهت کابل با سطح مقطع  ۱۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع